Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre internetový obchod www.eluxe.sk. Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom  internetového obchodu www.eluxe.sk je:

 

JBB Trade, s.r.o

Hlavná 50

080 01 Prešov

IČO: 47 329 661, DIČ: 2023820645,  IČ DPH: SK2023820645

Obchodný register okresného súdu Prešov

č. živnostenského registra: 750-41763

vložka číslo: 28382/P

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/200 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

 

Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci (spotrebiteľ).

Predávajúci: sa rozumie  podnikateľ , ktorý spotrebiteľovi (kupujúcemu) ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci (spotrebiteľ): Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky  alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Kupujúci (spotrebiteľ) je osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.eluxe.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón…

Obchodom sa rozumie internetový obchod, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.

Uzavretie kúpnej zmluvy: ak kupujúci, spotrebiteľ umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, prípadne služby, potom kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky predávajúceho kupujúcemu, spotrebiteľovi. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim, spotrebiteľom a predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky.

 

2. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.eluxe.sk, JBB Trade, s.r.o spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (122/2013 Z.z.) v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.eluxe.sk je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom 201413924.

Využívaním internetového obchodu www.eluxe.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Prevázkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednávke slúžia výlučne pre potrebu Prevádzkovateľa a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru.

Osobné údaje zákazníkov sú plne chránené proti zneužitiu. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy skontrolované, zmenené alebo vymazané. Zákazník môže kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom emailu: info@eluxe.sk

 

3. Zrušenie objednávky

a) zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.  Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

V prípade, že táto situácia nastane, Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, …)

Pokiaľ ste už za tovar zaplatili (bankovým prevodom),  kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

 

b) zo strany kupujúceho (spotrebiteľ)

Objednávku je možné stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty na: info@eluxe.sk, alebo telefonicky na tel. č. +421 940 777 230. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Kúpna cena bude kupujúcemu vrátené do 7 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

V prípade, že platba za tovar už bola prevedená zálohovo a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha prevedená späť na účet zákazníka, odkiaľ zálohová platba prišla.

 

c) Vrátenie tovaru - garancia spokojnosti

Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z. V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedení IČO na nákupnom doklade / v objednávke), právo na odstúpenie vám nevzniká.

2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla uvedenú v kontakte, alebo e-mailom na adresu: info@eluxe.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

3. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar je možné odoslať cez odberné miesta PACKETA (postup viď. nižšie).

Tovar môžte odoslať aj Slovenskou poštou na adresu

 JBB Trade, s.r.o.

P.O.Box 84

080 01 Prešov

Ponúkame možnosť vrátenia tovaru cez pobočky siete PACKETA za zvyhodnenú cenu 2,50€, poplatok za zaslanie nehradíte v pobočkách Packety, bude vám odpočítaný zo sumy vráteného tovaru. V prípade záujmu nás kontaktujte emailom na info@eluxe.sk. Následne Vám zašleme prepravný kód, resp. prepravný štítok. Balík odovzdáte na ktoromkoľvek výdajnom mieste PACKETA (Zasielkovna).

Vrátený tovar by mal byť:

 • nepoužívaný

 • nepoškodený

 • kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)

 • spolu s dokladom o kúpe

 • V pôvodnom obale s neodstranenými foliamy a štítkami 

Pokiaľ si tovar nechcete nechať, neodstraňujte z neho fólie a štítky !

Vrátenie tovaru v inom stave ako bol odoslaný, môže viesť k zníženiu sumy na vrátenie.

 

Tovar vyššej hodnoty odporúčame poistiťZásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

5. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

• poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať:

 

 • Tel.:  0940 777 230

 • E-mail: info@eluxe.sk

 • Pondelok - Piatok  od 09:00 - 17:00

 

4. Reklamačný poriadok

Záruka

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Na všetok tovar zakúpený na stránke eluxe.sk poskytujeme záruku 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak). Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. O odoslaní zásielky bude zákazník informovaný mailom. K tovaru je priložený originálny daňový doklad (faktúra) a záručný list. Doklad o prevzatí (uhradení) tovaru si uschovajte. K záruke sa vzťahuje bezplatný záručný servis po dobu 24 mesiacov.
Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis poskytujeme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu (info@eluxe.sk).

 

Reklamácia

V prípade poruchy, závady, chyby, straty kvality alebo samopoškodenia tovaru, nás prosím kontaktujte emailom na  info@eluxe.sk alebo telefonicky na +421 940 777 230. Zákazníkovi bude zaslaný reklamačný formulár (samostatná príloha), ktorý nám vyplnený pošle späť spolu s tovaru na poštovú adresu:

 

JBB Trade, s.r.o.

P.O.Box 84

080 01 Prešov

 

Tovar na spôsob dobierky neprijímame. Tovar vyššej hodnoty odporúčame poistiť.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Ako riešiť reklamáciu

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Zoznam príloh zo strany zákazníka k reklamácii:

a) popis závady (reklamačný formulár)

b) záručný list t.j. číslo faktúry, alebo jej kópiu.

c) kontaktné údaje

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom kópia reklamačného protokolu.

V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

 

Záruka sa nevzťahuje:

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu, bezplatné.

 

Záruka sa ďalej nevzťahuje:

na chyby spôsobené neodborným zásahom, kazy spôsobené vonkajšími vplyvmi (napríklad náraz), inými mechanickými povrchovými poškodeniami (napr. odtrhnutie korunky, tlačítka, poškriabanie puzdra, sklíčka…), nešetrným zaobchádzaním, pôsobením chemikálií, pôsobením extrémnych teplôt, poškodením tovaru vniknutím vody, pri nedodržaní návodu na obsluhu a opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, na vypadávanie lepených kamienkov, na znečistenie bielych/svetlých puzdier a remienkov hodiniek spôsobené sfarbením od iných materiálov, látok, chemikálií, kozmetických prípravkov a v kontakte s vodou. Zákaz manipulácie s korunkou a tlačítkami pod vodou a v kontakte s vodou!

Mechanické hodinky – automatické majú povolenú odchýlku od presnosti chodu od 0 až do +/- 2min/deň, podľa typu strojčeka.

Hodinky chráňte pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým poľom, účinkami vlhkosti a vody v prípade, že nie sú označené ako vodotesné, v záručnej lehote neotvárajte púzdro hodiniek a strojček chráňte pred neodbornými zásahmi!

 

5. Ceny tovarov

Všetky ceny sú  zmluvné, konečné.

Prevadzkovatel internetového obchodu eluxe.sk JBB Trade, s.r.o. nie je platcom DPH

 

6. Nákup tovaru

Online objednávka (Nákupný košík)

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu eluxe.sk Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný mailom.

Akékoľvek otázky  týkajúce sa objednaného tovaru Vám zodpovieme na info@eluxe.sk, 0940 777 230.

 

Telefonická objednávka

Telefonické objednávky prijímame na čísle 0940 777 230 v pracovných dňoch od 9.00 – 17.00.

 

Akciová (akčná) cena

Akciové a výpredajové ponuky platia vždy do vypredania zásob, ak pri danom produkte nie je napísané   inak. Akciová (akčná) cena tovaru je v platnosti po určitú dobu. Dĺžka trvania akciovej ceny je uvedená na stránke eluxe.sk. Akčná cena sa môže týkať všetkého tovaru alebo výberu z tovaru. V prípade výberu z tovaru je akciový tovar označený v kolónke cena tzn. bežná cena sa mení na akciovú cenu. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné, vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Informácie o výbere z tovaru za akciové ceny sú uvedené na stránke eluxe.sk.

 

Uplatnenie zľavového kupónu

Zľavový kupón je možné uplatniť len na tovar, ktorý nie je v akcii.

Akcie sa nedajú kombinovať.

 

7. Platba za tovar

Cena objednaného tovaru je konečná, zmluvná. Objednaný tovar je možné uhradiť týmito spôsobmi:

Dobierka - hotovosť, tovar sa hradí v hotovosti priamo pri prevzatí zásielky poštovemu kuriérovi.

Bankový prevod – platba za tovar sa realizuje prevodom na náš účet: 2800448726/8330 (Fio Banka), variabilný symbol je číslo objednávky. Tovar je zákazníkovi expedovaný až po obdržaní platby. V prípade zmeny formy platby vyžadujeme potvrdenie telefonicky alebo e-mailom.

Online platba bankovými tlačidlami - okamžitý bankový prevod prostredníctvom platobnej brány Comgate. Služba je dostupná pre majiteľov účtov v týchto bankách: VÚB banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa. Poskytovateľ platobnej brány Comgate je spolspoločnosť ComGate Payments, a.s., odkaz na webstránku spoločnosti : https://www.comgate.sk/platobna-brana#uvod-pb.

Informácie o priebehu platby prostredníctvom Online bankových prevodov (bankové tlačítka) nájdete na stránke poskytovateľa: https://help.comgate.cz/docs/sk/bankove-prevody

• kontaktné údaje na spoločnosť ComGate Payments, a.s. - pre prípadné reklamácie, alebo otázky k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, Česká republika
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

8. Dodacie podmienky

eluxe.sk si vyhradzuje právo overiť správnosť Vašej objednávky telefonicky.

 

Doručenie na Slovensko:

 • doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS a prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar skladom je odoslaný ako doporučená zásielka 1 triedou. Doručenie na adresu, prípadne uloženie na odbernom mieste. Doba doručenia do 2 pracovných dní.

 • doručenie prostredníctvom služby Packeta. Tovar skladom je dodaný na odberné miesto Packeta do 2 pracovných dní.

Poštovné a balné:

 • 1,80 € Pri platbe bankovým prevodom, 
 • 2,40 € Dobierka  (príplatok za dobierku 0,60 €) 
 • u objednávky nad 40,- € je poštovne v rámci SR zdarma. V prípade platby na dobierku sa k objednávke pripočítava príplatok 0,50€.

 

Doručenie do Českej republiky:

 

 • Na 3-5 pracovný deň (pri objednávke prijatej do 12h pracovného dňa)
 • Doručovanie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

Poštovné a balné:

 • 2,00 € Pri platbe bankovým prevodom na bankový účet vedený v Českej republike
 • 2,50 € Dobierka do Českej republiky

 

V prípade dlhšieho dodania tovaru bude zákazník upozornený vopred.

Zásielka vždy obsahuje daňový doklad (faktúru), pripadne návod na použitie.

 

Sledovanie zásielky je možné na http://tandt.posta.sk/ Podacie číslo zásielky je zákazníkovi oznámené mailom po odoslaní zásielky.

V prípade dlhšieho dodania tovaru bude zákazník upozornený vopred.

Zásielka vždy obsahuje originálne balenie hodiniek, daňový doklad (faktúru), záručný list a návod na použitie.

 

Dostupnosť tovaru:

Skladom : tovar máme skladom. Dodanie do 2-3 pracovných dni

Do 10 dní : tovar je skladom u dodávateľa. Dodanie 3-10 dní, v prípade dlhšej dodacej doby bude zakaznik bezodkladne informovaný.

 

Dodanie – väčšie množstvo tovaru:

Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou. Suma poštovného sa upraví v závislosti do váhy zásielky. Cena tovaru je konečná, zmluvná.

 

Náklady spojené s opätovným odoslaní zásielky:

V prípade, že zákazník neuvedie správne údaje v adrese doručenia v objednávke a tovar sa vráti späť na adresu JBB Trade, s.r.o., ďalšie náklady (poštovné, balné t.j. 1.80 Euro, alebo dobierka 2,80 Euro) spojené s opätovným odoslaním zásielky a poplatku za prevzatie zásielky (1.80 Euro) hradí zákazník.

O odoslaní zásielky bude zákazník informovaný mailom, v ktorom bude uvedené číslo zásielky, forma doručenia, predpokladaný termín doručenia.

 

Postup v prípade nedodania tovaru:

V prípade, že tovar nie je na sklade a nie je možné ho doručiť, bude o tom zákazník informovaný mailom.

V prípade nedoručenia tovaru do jedného pracovného týždňa od podania zásielky sa táto skutočnosť rieši so spoločnosťou Slovenská pošta a.s. formou reklamácie. Riešenie reklamácie preberá JBB Trade, s.r.o.

 

9. Kontakt

JBB Trade, s.r.o. (prevádzkovateľ internetového obchodu eluxe.sk)
Hlavná 50
080 01 Prešov


Zapísaná v obchodnom registri, Okresný súd Prešov, vložka číslo 28382/P

Niesme platcami DPH.

IČO: 47 329 661
DIČ: 2023820645


Číslo účtu: 2622148455/1100 (Fio Banka)
web: www.eluxe.sk
email: info@eluxe.sk
Tel: 0940 777 230

 

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

IInšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax č.: 051/ 7721 596 

 

 

 

V Prešove dňa 1.10.2013

eLuxe.sk nájdete na GLAMI.sk